Έχετε ή θέλετε να δημιουργήσετε σελίδα στο Facebook ή σε άλλα social media; χρειάζεστε συνεχή παρακολούθηση, ανάπτυξη της δημοφιλίας της σελίδας, αύξηση των ακολούθων, δημιουργία εκδηλώσεων, διαγωνισμών σε επαγγελματικό επίπεδο. Η έλιξ έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει την υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρεία στο νέο αυτό μέσο διαφήμισης.